Tutkitaan: Huoltovarmuuden ja vihreän siirtymän teemat vahvoina Merilogistiikan tutkimuskeskuksen agendalla

10.3.2023Susan Råberg-Vikkula, Sami SkogTutkitaan

Merilogistiikan tutkimuskeskuksen tärkeimpänä tehtävänä on kehittää jatkuvasti uusia menetelmiä ja ratkaisuja, sekä ideoida uusia toimintamalleja merilogistiikan alalle. Lisäksi se toimii myös muiden logistiikkaketjujen kokonaisvaltaisen tutkimuksen parissa soveltaen uutta teknologiaa toimintojen kehittämiseksi.

Nosturi tyhjentää laivaa satamassa.

Iso murros on käynnissä logistiikan alalla kun kansainvälinen ympäristölainsäädäntö ja kansalliset linjaukset asettavat vaatimuksia haitallisille päästöille.  Merilogistiikan tutkimuskeskus haluaa omalta osaltaan tehdä työtä tämän haasteen läpikäymiseen ja olla kehityksen tukena merilogistiikan toimijoille. Huoltovarmuutta ja vihreä siirtymää oikealla tavalla yhdistämällä voidaan edistää kestävää kehitystä ja samalla varmistaa logististen toimitusketjujen jatkuvuus.

Merilogistiikkaa koskevat kunnianhimoiset vihreän siirtymän tavoitteet aiheuttavat kysymyksiä ja haasteita meriklusterin toimijoille. Samaan aikaan geopoliittinen tilanne vaatii entistä enemmän panostamaan ja pohtimaan sekä kehittämään toimintamalleja myös huoltovarmuuden kannalta niin toimijoiden kuin koko maakunnan näkökulmasta. Varsinkin kun logistiikan toimivuus on koko yhteiskunnan huoltovarmuuden tae.

Vihreä siirtymä ja huoltovarmuus ovat yhä merkittävämpiä teemoja varsinkin nykyisessä merilogistiikassa. Meriliikenne on tärkeä osa kuljetusteollisuutta ja sen merkitys kasvaa edelleen. Samalla meriliikenteen ilmastovaikutukset on tunnistettu niin alan toimijoiden kuin asiakkaiden osalta ja vihreä siirtymän tavoitteiden saavuttamisella on tärkeä rooli merilogistiikan alalla.

Satakunnassa on kaksi merkittävää vientisatamaa ja useita teollisuuspuistokeskittymiä, joita niin vihreä siirtymä kuin huoltovarmuuskin koskettavat vahvasti. Ympäristötavoitteiden eteen on tehtävä työtä ja sitä edistäviä päätöksiä ja tukevia toimintamalleja on luotava. Toisaalta kun maailman tilanne aiheuttaa kasvavaa epävakautta, pitää pohtia kokonaisuuksia ja valintoja myös huoltovarmuuden kannalta. Ajoittain huoltovarmuuden vaatimukset eivät kulje käsi kädessä vihreän siirtymän kanssa, mutta molempia on kuitenkin pyrittävä viemään eteenpäin rinnakkain, mikä aiheuttaa lisää haastetta niin toimijoille kuin koko maakunnan elinkeinoelämälle.

Merilogistiikan tutkimuskeskus panostaa vahvasti niin vihreän siirtymän kuin huoltovarmuuden teemoihin työkokonaisuuksissaan, ja useat projektit käsittelevät ja tutkivat näitä kokonaisuuksia erilaisista näkökulmista ja merilogistiikan erilaisten tehtäväkokonaisuuksien sekä toimenkuvien kannalta. Vihreä siirtymä ja huoltovarmuus ovat teemoja, joita me kaikki teemme yhdessä. Niitä tehdään valinnoilla ja päätöksillä niin työtiimeissä kuin yksilötasollakin.

Esimerkiksi Meriloki-hankkeessa on kartoitettu satakuntalaisen merilogistiikan nykytilaa vihreän siirtymän ja huoltovarmuuden teemoissa. Kartoituksen pohjalta pystytään selvittämään ja sen pohjalta määrittämään tällä hetkellä vallitseva tilanne. Satakunnassa on vahva meriklusteriin liittyvä teollisuus ja osaaminen. Alan toimijoita on kontaktoitu laajasti ja yhteistyötä tehty monipuolisesti. Käydyissä keskusteluissa on saatu laaja-alaista ja kattavaa tietoa sekä teemoja eri toimijoiden kehitystarpeista ja valmiuksista vastata asetettuihin päästövähennysvaatimuksiin huoltovarmuuden vaatimuksista tinkimättä. Kokonaisvaltaisen logistiikkaketjun hallinnoinnin ja mahdollisuuksien kartoittaminen on kokonaisuus, mikä vaikuttaa suotuisasti niin vihreän siirtymän kuin huoltovarmuudenkin kannalta antaen myös toimijalle lisää resurssia liiketaloudellisesta näkökulmasta. Uudet polttoaineet merilogistiikassa jo nimensäkin puolesta ovat vihreää siirtymää, mutta liittyvät myös omalta osaltaan huoltovarmuuden toimivuuden kontekstiin. Toimintamallien kehityksessä on nähtävissä esimerkiksi logistiikan toimijoiden ja kuljetusmuotojen välisen informaation kehittäminen ja edelleen automaation suurempi hyödyntäminen prosesseissa.  Uusien operaatiomallien tarkastelu ja soveltuvuus merilogistiikassa antaa myös aihetta tutkimukseen. Puhumattakaan mitä tämä kaikki vaikuttaa esimerkiksi satamien infraan, mitä infran kehityksessä ja investointisuunnitelmissa on huomioitava, mitä uuden teknologian materiaalin käsittelylaitteistot voivat antaa merilogistiikalle.

Tutkimuksista saatua kehitystä tukevaa tietoa jaetaan aktiivisesti niin merilogistiikan toimijoille merellä, satamassa kuin sisämaalogistiikassakin.  Tiedon avulla pyritään edesauttamaan toimijoiden vihreää siirtymää ja huoltovarmuuden valintoja.

Jaa artikkeli

Tutkitaan

Lue myös