Tutkitaan: Kuinka älykäs merilogistiikka voi olla?

10.5.2023Janne Lahtinen, Hanna KajanderTutkitaan

Itämeren alue on vilkkaasti liikennöityä ja satamien toiminnot ovat mm. huoltovarmuuden suhteen kriittisessä asemassa Suomessa, koska noin 90 % viennistä ja tuonnista kulkee meriteitse [1]. Digitaalisuus, energiatehokkuus ja vihreämpi logistiikkaketju ovat yhtälö, jossa muun muassa digitaaliset ratkaisut, prosessien hiominen saumattomaksi ja oikea-aikainen tiedonkulku tuovat etuja kaikille toimijoille myös maapuolella.

Älymeri Herokuva

Puhuttaessa älykkäästä merilogistiikasta tulee asiaa tarkastella laajemmalla tulokulmalla. Logistinen toimivuus ei ala satamasta, sillä prosessi ulottuu tavarantoimitusketjun juurille asti. Logistiikkaketjun nivelvaiheissa piilevät otollisimmat tehostamiskohteet.

Kehityskohteiden hahmottamiseksi on SAMKissa tehty laajamittaista aineistonkeruuta ja analyysiä. Kuinka ympäristöriskejä voidaan hallita? Kuinka automatisoidut ratkaisut voisivat tukea logistista ketjua? Voiko digitalisaatio tukea logistiikkaketjun tilannetietoisuutta? Mitä lisäarvoa älykäs merilogistiikan ketju voi tuoda logistiikan palvelukonsepteihin? Kuinka liikennetilanteen seurannalla voidaan tukea logistiikkaketjun toimintaa Satakunnassa? Tässä muutamia kysymyksiä, joihin on haettu vastauksia SAMK-vetoisessa ÄlyMeri-hankkeessa kehitetyllä logistisen prosessin riskienhallintamallilla ja rakenteellisella viitekehyksellä. Mallintamisen käyttötapausesimerkkinä on käytetty sahatavaran kuljetusta metsästä Rauman satamaan ja satamasta käyttötapauksen määrittämään eurooppalaiseen satamaan.

Satakuntalaisen puulogistiikkaketjun riskienhallintamalli alkoi ottaa muotoaan joulukuussa 2022. Nyt keväällä 2023 malli on validointi- ja verifiointivaiheessa ja tulokset ovat lupaavia – joskaan eivät yksiselitteisesti otettavissa käytäntöön koko kuljetusketjussa. Käytössä on monia järjestelmiä ja vielä enemmän eri toimijoita. Logistiikkaketju saadaan sujuvoitettua tarkastelemalla ennakoitavuutta yli yksittäisten toimijoiden intressien. Älykkyyden merilogistiikkaan tuottama lisäarvo piilee logistiikkaketjun toimijoiden yhteistyön mahdollistamisessa ja jaettujen hyötyjen esilletuomisessa.

Tiesitkö?

  • Riskienhallintamalli ja rakenteellinen viitekehys ovat Älykäs merilogistiikka Satakunnassa eli ÄlyMeri-hankkeen tuotosta. Projekti on Euroopan aluekehitysrahaston ja SAMKin rahoittama, ja se päättyy heinäkuussa 2023.
  • Riskienhallintamallista tulee laajasti skaalautuva: hankkeen tuotosta on mahdollista hyödyntää puulogistiikkaketjua laajemmassa kontekstissa.

 

Janne Lahtinen, lehtori
Hanna Kajander, projektipäällikkö

[1] Suomen Varustamot, “Merenkulun avainluvut”. Saatavilla online: https://shipowners.fi/kilpailukyky/merenkulun-avainluvut/, haettu 8.5.2023.

Jaa artikkeli

Tutkitaan

Lue myös