Tutkitaan: MUSTBE toteuttaa monikäyttöisiä hulevesiratkaisuja Itämeren suojelemiseksi

22.3.2024Hanna Kajander and Meri-Maaria Salo.Tutkitaan

MUSTBE on kohta vuoden vanha hanke, jonka ensimmäisenä vuotena luotiin perusta hankkeen kahdelle päätavoitteelle: kehittää digitaalisia ja teknisiä ratkaisuja tukemaan kaupunkien ja kuntien hulevesisuunnittelua sekä lisätä Itämeren alueen sidosryhmien tietoisuutta siitä, miten ympäristölle vaarallisiin aineisiin liittyvää kaupunkien hulevesien käsittelyä voidaan tehostaa.

The MUSTBE project will implement multifunctional stormwater solutions in the central Baltic Sea region.
The MUSTBE project will implement multifunctional stormwater solutions in the central Baltic Sea region.

Hankkeessa on seitsemän pilottikohdetta Suomessa, Virossa, Ruotsissa ja Latviassa. Kohteissa kehitettävillä, luonnonmukaisiin tekniikoihin perustuvilla ratkaisuilla haetaan seuraavia konkreettisia haitallisten aineiden vähennystavoitteita:

Kaavio, jossa nostettu esille luonnonmukaisiin tekniikoihin perustuvilla ratkaisuilla haettavia konkreettisia haitallisten aineiden vähennystavoitteita: kiintoaineista 60% vähennystä, Typpi 30% vähennystä, patogeenit (e-coli) 60% vähennystä, hiilivedyt (öljytuotteet) 50% vähennystä ja metallit 40% vähennystä.

Näiden tavoitteiden saavuttaminen on edellyttänyt vedenlaadun lähtötason selvitystä. Kussakin pilottikohteissa onkin ensimmäisellä jaksolla keskitytty mm. laskemaan perustaso ja määrittämään sen mukaisia määrällisiä tavoitetasoja. Tämä oli myös yksi hanketta rahoittavan Interreg Central Balticin asettama rahoitusehto.

Hulevesiä koskeviin haasteisiin ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua. Monipuoliset haasteet ovat täten johtaneet erilaisiin pilotteihin ja monipuolisiin ratkaisuihin.

Seitsemän pilottia, seitsemän ratkaisua

MUSTBE-hankkeen pilottikohteista kaksi sijaitsee Suomessa, Porissa, kaksi Virossa, Tallinnassa ja Viimsissä, kaksi Ruotsissa, Söderhamnissa ja yksi Latviassa, Riikassa. Pilottikohteet vaihtelevat esimerkiksi ympäristöltään ja valuma-alueeltaan sekä ratkaistavalta ongelmalta. Osassa piloteista keskitytään erityisesti alueen hulevesien määrän hallitsemiseen, kun taas toisaalla hulevesien laadun parantamiseen. Nämä eivät kuitenkaan poissulje toisiaan ja ratkaisut tuottavat joka tapauksessa moninaisia hyötyjä.

Pilottikohteiden luontopohjaiset ratkaisut ovat esimerkiksi kosteikot, kaupunkipuut, hulevesien viivytys muun muassa lampien ja ojien avulla, sadevesipuutarha ja sadevesien uudelleenkäyttö. Lisäksi osassa piloteissa esimerkiksi veden virtaamaa pystytään säätämään älykkäillä menetelmillä tilanteen mukaan. Ratkaisujen tehokkuutta hulevesien hallinnassa ja käsittelyssä tullaan seuraamaan niiden asentamisen jälkeen. Yhdistämällä hulevesien puhdistamisen ja uudelleenkäytön lähellä sen lähdettä, hulevesivirtojen hallinnan sadetapahtumien aikana sekä ravinteiden ja vaarallisten aineiden määrän seurannan voidaan tuottaa uusia monihyötyisiä ja älykkäitä luontopohjaisia ratkaisuja.

Kolme työpakettia johtaa monikäyttöisiin hulevesiratkaisuihin

Lisääntyvä huoli luonnon ääriolosuhteiden vaikutuksesta ja ylipäätään paineet ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ovat näkyneet kaupunkien ja kuntien kestävän kehityksen suunnitelmissa – ja siten myös MUSTBE-hankkeessa. Tarve käsitellä hulevesiä on lisääntynyt, samoin tarve hallita tulvavesiä. Kaupungistumisen vaikutusta ei ole voi hulevesiä koskevassa tematiikassa sivuuttaa, koska se lisää entisestään läpäisemättömiä pintoja kuten jalkakäytäviä ja teitä. Kestävän kehityksen nimissä onkin huomioitava hulevesien käsittely myös ääriolosuhteissa, kuten voimakkaiden myrskyjen ja rankkasateiden aikana.

Ilmastonmuutos johtaa voimakkaiden myrskyjen ja sateiden lisääntymiseen. Tämä antaa painetta löytää ratkaisuja, joilla hulevesiä käsitellään aiempaa paremmin. Tästä ja muista aiheista keskusteltiin MUSTBE-hankkeen sidosryhmien seminaarissa Tallinnassa maaliskuussa.

Kolmivuotisen MUSTBE-hankkeen ydin kiteytyy kolmen eri työpaketin kautta seitsemään erilaiseen ratkaisuun, jotka kukin käsittää neljä yhteistä tekijää:

  • Seurantaohjelman kehittäminen
  • Vedenlaadun alustavan perustason määrittäminen
  • NBS:n tehokkuuden seuranta (NBS = Nature-Based Solution)
  • Tietojen esittäminen verkkopohjaisissa seurantajärjestelmissä

Yksi hankkeen tuotoksista on käsikirja kustannustehokkaista seurantamenetelmistä. Hankkeessa kehitetyt ratkaisut ovat sovellettavissa myös muihin samankaltaisiin alueisiin Itämeren äärellä.

Mikä tekee hulevesien käsittelystä moniulotteisen?

Merriam-Webster määrittelee moniulotteisuuden olevan vapaasti suomennettuna jotain, ”jolla on useita ulottuvuuksia tai näkökohtia tai jotka liittyvät niihin”. Hulevesiratkaisuihin liittyen moniulotteisuudella viitataan MUSTBE-hankkeen kontekstissa siihen, että vaikka ensisijaisesti saavutettava hyöty on hulevesien käsittelyssä ja vedenlaadun parantamisessa, niin ratkaisuilla tulee olla myös liitännäishyötyjä. Se voi merkitä mm. ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä etuja, integroitua ympäristönsuojelun tasoa (esim. ekosysteemipalvelujen tarjoamista), biologista monimuotoisuutta, terveyteen tai talouteen liittyvät kompromisseja ja synergiaetuja sekä kansalaisten osallistumismahdollisuuksia hallintoon ja seurantaan.

Intressien yhteensovittaminen ei ole aina yksioikoista. Toisaalta halutaan kaupunkien elinympäristöön viihtyvyyttä ja vihreää silmänruokaa, mutta käytännössä kuitenkin tarvitaan parkkipaikkoja. Kaupunkiympäristön suunnitteleminen siten, että kaikkien tarpeet huomioidaan riittävällä laajuudella, vaatiikin ennen kaikkea hyvää sidosryhmäviestintää – tämä näkökulma on tärkeässä roolissa MUSTBE-hankkeessa. Esimerkiksi pilottikohteiden ympäristössä olevat asukkaat pyritään saamaan osaksi prosessia pelkän sivustaseuraamisen sijaan.

Tiesitkö? 

  • MUSTBE eli Multidimensional stormwater treatment in urban areas for cleaner Baltic Sea on Interreg Central Baltic -ohjelman osarahoittama hanke ajalla 1.5.2023-30.4.2026.
  • Hanke keskittyy hulevesiin, jolla tarkoitetaan rakennetun ympäristön sade- ja sulamisvettä.
  • Hulevesien mukana Itämereen päätyy epäpuhtauksia ja ravinteita erilaisista lähteistä, kuten liikenteestä.
  • Luontopohjaiset ratkaisut voivat tuoda erilaisia hyötyjä niin ympäristön, yhteiskunnan kuin taloudenkin kannalta.

Lisää aiheesta:

Logo. Interreg Co-funded by European Union. Central Baltic Programme. MUSTBE.

Jaa artikkeli

Tutkitaan

Lue myös