3D-mallinnuksen potentiaali merilogistiikassa

30.8.2023Pyry Lähde, Kalle Toivonen, Susan Råberg-VikkulaUutiset

MeriLoki-hankkeessa simulaatiot ja 3D mallintaminen satamaympäristöissä olivat merkittävässä roolissa. Yhtenä hankkeen tuloksista on 3D mallintamisen ja simulaatioiden käyttöönoton arviointi merilogistiikan kokonaisuudessa.

Kaksi henkilöä seisovat tietokoneiden äärellä tekemässä 3D-mallinnusta.

3D mallintaminen ja simulaatiot ovat osa merilogistiikan tulevaisuutta

3D-teknologiaa voi käyttää tehokkaana ja laadukkaana työkaluna merilogistiikan prosessien suunnittelussa ja optimoinnissa sekä erilaisten infrastruktuurien analysoinnissa. Tulevaisuudessa 3D-mallintaminen ja siihen liittyvät muut teknologiat tulevat ottamaan merkittäviä harppauksia sellaisissa merilogistiikan osa-alueissa, joissa niiden arvioidaan tuovan kustannushyötyjä. Muita teknologioita ovat muun ohessa virtuaalitodellisuus (VR), lisätty todellisuus (AR) ja yhdistetty todellisuus (MR). Laajennettu todellisuus (XR) on teknologioiden yhdistävä kattotermi.

3D-mallintamisen ja simulaatioiden potentiaali on tunnistettu koko logistiikkaketjussa: sisälogistiikasta satamalogistiikkaan ja tavaroiden reititysten suunnitteluun. Varastojen ja logistiikkakeskusten mallinnuksessa voidaan optimoida materiaalivirtoja, suunnitella varastointiratkaisuja sekä rakentaa uutta layoutia. Mallinnuksen avulla voidaan myös sovitella automaatioratkaisuja teollisuusympäristöihin. Teollisuusympäristöistä saatujen kokemusten tuloksia on mahdollista osaltaan soveltaa myös satamaympäristöissä.

Työn mielekkyys ja vetovoimatekijöiden lisääntyminen meriklusterin yrityskentän rekrytoinneissa uusien teknologioiden myötä

3D-lasit tarjoavat interaktiivisen koulutusympäristön merilogistiikan työntekijöille. Työntekijät hyödyntävät laseja esimerkiksi konttien käsittelyssä, varastojen hallinnassa ja turvallisuusprotokollien noudattamisessa. Lisäksi 3D-laseihin voidaan luoda virtuaalisia toimintamalleja, joiden myötä työntekijät suorittavat erilaisia tehtäviä ennalta määritellyissä tilanteissa.

3D-lasit antavat käyttäjälleen reaaliaikaista tietoa ja ohjeita.  Näitä ovat konttien sijaintisisältö ja käsittelyohjeet esimerkiksi vaarallisia aineita sisältävien konttiyksiköiden osalta. 3D-lasien hyödyiksi arvioidaan työskentelyn helpottumista sekä turvallisuuden lisääntymistä, lisäksi reaaliaikaisempi tiedon jakaminen etänä onnistuu luontevasti, kun todellisuuteen on mahdollista lisätä digitaalisesti virtuaalisia aspekteja.

3D-teknologiat ja laajennettu todellisuus satamaoperoinnin ja huollon apuvälineinä

3D-lasit voivat tuoda VR- ja AR-elementtejä merilogistiikan työympäristöön. VR-lasien kautta voidaan simuloida erilaisia tilanteita, kuten satama-alueella olevaa liikennettä tai hätätilanteita. AR-lasien kautta voidaan työntekijöille lähettää reaaliaikaisia ohjeita esimerkiksi konttien käsittelyyn tai varastojen järjestämiseen liittyen.

3D- teknologiat voivat auttaa laivojen ja satamalaitteiden huolto- ja korjaustehtävissä. Huoltohenkilöstö voi käyttää laseja saadakseen ohjeita ja havainnollistavaa tietoa huollettavasta kohteesta. Lisäksi konetoimittajat voivat etäavusteisesti tarjota laivalle tai satamakoneiden huoltotiimille huolto-ohjeita, mikä nopeuttaa korjaustoimenpiteitä ja vähentää seisokkiaikaa. 3D-lasit voivat olla osana turvallisuusjärjestelmiä ja valvontaa satama-alueilla. Turvallisuushenkilöstö voi käyttää laseja saadakseen sekä reaaliaikaista tietoa että tarkastella valvontakameroita sekä tunnistaa mahdolliset poikkeavuudet tai turvallisuusuhat.

3D-teknologian hyödyntäminen merilogistiikan suunnittelutyössä, tapauksena satamaympäristöt:

3D-mallinnus tarjoaa merilogistiikalle monia etuja auttaen suunnittelemaan ja optimoimaan satamien, laivojen, varastojen ja kuljetusreittien toimintoja, mikä johtaa tehokkaampiin ja taloudellisempiin logistiikkaprosesseihin. Lisäksi 3D-mallinnus voi auttaa visualisoimaan ja analysoimaan erilaisia ​​tekijöitä, kuten tavaravirtojen liikettä, satama-alueiden kapasiteetteja ja turvallisuusnäkökohtia, jotka ovat tärkeitä merilogistiikan hallinnassa ja riskien paikantamisessa. Myös erikoiskuljetusten osalta erilaisten variaatioiden suunnittelu on 3D-mallinnuksen tarjoama iso mahdollisuus satama-alueilla, joiden kautta tulee kulkemaan esimerkiksi uudenlaisia lastiyksiköitä.

Satamaympäristöissä teknologioiden hyödyt korostuvat esimerkiksi layoutin kautta sataman toimintojen sijoittelun suunnittelutyössä. Laivojen operointipuolella on mahdollisuuksia myös laivoihin liittyvien purku- ja lastausoperaatioiden sekä lastin ja alustarkastukseen liittyvien toimintojen osalta.  Seuraavassa listauksessa on laajennetun todellisuuden mahdollisia sovelluksia satamaympäristöihin:

a) Hyödyt satamien ja terminaalien suunnittelussa:

3D-mallinnuksella saadaan yksityiskohtaisempaa ja laadukkaampaa layout-materiaalia suunniteltaessa satamia ja terminaaleja, samoin tehostettua itse suunnitteluprosessia.  Satamien infrastruktuurin mallintaminen 3D-ympäristössä mahdollistaa eri tekijöiden, kuten laiturialueiden, nosturien, varastojen ja liikennealueiden toimivuuden tarkastelun. 3D-suunnittelutyökalut varmistavat sujuvampia lastaus- ja purkutoimintoja sekä tavaravirtojen tehokkaampaa liikkumista satamassa. 3D-mallinnuksen avulla pystytään konkretisoimaan infrastruktuuri ennen sen konkreettista rakentamista ja näin ollen ennalta havaitsemaan mahdolliset ongelmakohdat ja muuttamaan ne käytännössä toimiviksi ennen infrastruktuurisuunnittelun täytäntöön viemistä.

b) Laivojen lastaus- ja purkusuunnittelun apuna:

3D-mallinnuksen avulla voidaan optimoida laivojen lastinkäsittelyyn liittyvät prosessit. Laivan lastaamisen ja purkamisen simulointi 3D-ympäristössä mahdollistaa eri lastien sujuvan sijoittelusuunnitelman tekemisen ja lastinkäsittelylaitteiden tehokkaan käytön. Näin voidaan minimoida lastinkäsittelyoperaatioihin kuluvaa aikaa, energiaa ja resursseja. 3D – mallinnuksen avulla pystytään paikantamaan mahdolliset ongelmakohdat ja haasteet lastausprosesseissa sekä ratkaisemaan ne ennalta ja kehittämään niitä.

c) Varastojen ja logistiikkakeskusten suunnittelutyökaluna:

3D-mallinnuksen keinoin voidaan suunnitella varastoja ja logistiikkakeskuksia tehokkaammin ja laadukkaammin. Varastojen sisätilojen mallintaminen 3D-ympäristössä auttaa optimoimaan varastojen pohjaratkaisuja, hyllyjen sijoittelua ja sisälogistisia liikennejärjestelyjä varastoalueilla. Kyseisillä toimilla kehitetään varastojen toiminnallisuutta ja tehostetaan tuotteiden käsittelyä ja varastointia.

d) Kuljetusreittien suunnittelussa:

3D-mallinnusta voi käyttää yhtenä työkaluna merilogistiikan kuljetusreittien suunnitteluprosessissa. Käyttämällä 3D-karttoja ja reittisuunnittelutyökaluja voidaan analysoida ja optimoida merireittejä ottaen huomioon eri meriympäristöön liittyvät tekijät, kuten syvyys, merenpohjan muodot, sääolosuhteet ja liikenteen virtaukset. Tällaisen suunnittelun keinoin pystytään parantamaan reittien tehokkuutta, turvallisuutta ja aikataulujen noudattamista.

Lopuksi

3D-mallinnus ja siihen liittyvät eri teknologiat ovat tulevaisuudessa entistä suuremmassa roolissa. Tarkempi suunnittelu tulee kuitenkin räätälöidä satama- tai lastikohtaisesti. Toisiin operaatioihin teknologioilla voidaan vastata paljonkin, kun taas osassa niiden hyödyt ovat pienemmät. Oleellinen osa on pohjustaa teknologioiden käyttöönottoa yritysten strategiatyöhön sekä tehokkuusajatteluun ja investointinäkökulmiin. Perinteisten teollisuuslaitosten sekä satamien tulevaisuuden kilpailukyky tulee kysymään laajoja investointeja pelkästään energiaratkaisujen osalta, jonka suunnittelussa myös 3D-teknologialla nähdään tärkeä rooli.

Jaa artikkeli

Lue myös