Merilogistiikan tutkimuskeskuksen vuodessa 2023 hyviä kehitysaskelia eteenpäin

20.12.2023Uutiset

Jopa neljätoista Merilogistiikan tutkimuskeskuksen alaisuudessa olevaa hanketta saadaan onnistuneesti päätökseen vuonna 2023.  Tähän artikkeliin on koottu nostoja muutamista loppuvuonna päättyneistä hankkeista, joilla on paitsi rakennettu yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti myös onnistuneesti luotu pohjaa tulevien vuosien hanketyölle.

Meriklusteri Rauma.

MeriLoki

Merilogistiikan tutkimuskeskus aloitti toimintansa vuonna 2021. Keskuksen tehtäviä ovat tutkimustoiminta ja tuote- sekä palvelukehitys kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä ainutlaatuisella konseptilla. MeriLoki-hankkeen tuloksena tutkimuskeskuksen toimintaa vahvistettiin ja vakiinnutettiin kattavasti Satakunnassa. MeriLoki-hankkeessa tehtiin vahvaa yhteistyötä maakunnan logistiikka-alojen toimijoiden kanssa niin digitalisaation, vihreän kasvun kuin huoltovarmuudenkin teemoissa. Yhteistyön avulla edesautettiin ja tehostettiin Satakunnan logistiikan toimintaa siirtymässä kohti digitaalista yhteiskuntaa sekä parannettiin elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kilpailukykyä luomalla. Digitalisaatio, vihreä kasvu ja huoltovarmuus asiakokonaisuuksina vaikuttavat vahvasti käynnissä olevaan työelämän murrokseen myös Satakunnan logistiikan toimijoille. Nämä kolme asiakokonaisuutta ovat erilaisia teemoja, jotka niin täydentävät ja mahdollistavat toinen toisiaan. Esimerkiksi digitalisaation avulla logistiikkaketjut löytävät lisää työkaluja vihreän siirtymänsä tukemiseen ja digitalisaation avulla saadaan huoltovarmuus taattua aivan eri tavalla kuin ilman digitalisaation hyödyntämistä työkaluna.

SeaSide Campus

Meriteollisuuspuisto oppimisympäristönä -hanke on kehittänyt ketterän yhden oven kumppanuusmallin eli Seaside Campus -konseptin, jossa meriklusterin yritykset ja oppilaitokset tekevät tavoitteellista yhteistyötä osaamisen vahvistamiseksi. Seaside Campus on yhdessä oppimisen alusta, joka tarjoaa raumalaisille meriteknologiayrityksille, alueen oppilaitoksille ja verkoston kumppaneille uniikin mahdollisuuden toimia yhteistyössä. Tavoitteena on tuottaa alueen opiskelijoille tulevaisuuden työmarkkinoiden edellyttämää osaamista ja vastata erityisesti raumalaisen meriteknologiaklusterin osaamistarpeisiin. Yrityksille Seaside Campus tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää eri alojen opiskelijoiden osaamista liiketoimintansa kehittämisessä ja tämän seurauksena tutustuttaa opiskelijat oman toimialansa käytänteisiin.

Hankkeen päättyessä marraskuussa 2023 Seaside Campus -konsepti jää osaksi oppilaitosten toimintaa, jonka tavoitteena on osaavan työvoiman varmistaminen alueen yrityksille. Toimintamalli on myös monistettavissa muille maantieteellisille alueille ja toimialoille.

ÄlyMeri

Toimintojen tehostaminen on usein keskittynyt prosessin sisältämien hukka-aikojen minimoimiseen. Logistiikan alalla se on perinteisesti merkinnyt kuljetusketjussa ilmenevien odotusaikojen vähentämistä ja purku- tai lastaustilanteiden minimoimista tai niiden sujuvoittamista. Kuljetusketju ei kuitenkaan ole yhtä kuin koko logistiikka: kuljetustapahtuman lisäksi logistiikka sisältää esimerkiksi varastointiin ja huolintaan liittyviä toimenpiteitä. Toimintojen tehostamiseksi ÄlyMeri-hankkeeessa tarkasteltiin tämän perinteisen näkökulman lisäksi koko ketjua ja siihen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Hankkeessa kehitetty uudenlainen tulokulma – riskien minimoiminen ja mahdollisuuksien maksimoiminen koko ketjussa sekä ymmärryksen lisääminen ketjun toiminnasta yli yhden yksittäisen toimijan – antaa satakuntalaisille yrityksille mahdollisuuden panostaa todellista vaikuttavuutta omaaviin tekijöihin.

LaivaDigiLab

LaivaDigiLab-hanke kartoitti kattavalla otoksella laivojen digitaalisten järjestelmien nykytilannetta, rakentamisen aikaisia digitaalisuuden haasteita sekä mahdollisuuksia ennakkotestaamisen sujuvoittamiseksi. Kartoituksen mukaan järjestelmien määrä on lisääntynyt merkittävästi ja on todennäköistä, että määrä kasvaa entisestään. Tämä lisää haastavien integraatioiden ja rajapintojen määrää, jonka vuoksi aikaikkunaa käyttöönotolle tulisi lisätä. Elokuussa 2023 päättyneessä hankkeessa tuotetut ekosysteemimallinnusten esimerkit auttavat hahmottamaan kokonaisuutta ja monimutkaisen verkoston kytköksiä. Kerätty tieto ja osaaminen sekä havainnot ja hyvät käytännöt ovat LaivaDigiLabin aikana luodun osaajaverkoston käytettävissä myös hankkeen jälkeen.

SataMieLo

SataMieLo-projekti päättyy joulukuun 2023 lopussa. Hankkeen tavoitteena on ollut parantaa mielenterveyttä työpaikoilla, erityisesti logistiikka-alalla.

Hanke käynnistettiin vuoden 2022 alussa. Siinä käsiteltiin työpaikkojen mielenterveyshaasteita yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Projektin aikana kehitettiin ainutlaatuinen lähestymistapa, joka perustui merenkulkuterminologiaan, kattaen johtajuuden vastuut ('Komentosilta'), tehokkaan viestinnän ('Signaaliliput'), tilannetietoisuuden ('Merisää') ja mielenterveyden hallinnan ('Ankkuri'). Kokonaisuus suunniteltiin edistämään terveellisempää työympäristöä sekä työntekijöille että työnantajille.

Näiden ponnistelujen tulokset koottiin projektin loppuseminaariin, jossa esiteltiin keskeiset oivallukset ja kehitetyt materiaalit. Kaikki SataMieLo-projektissa tuotetut aineistot, mukaan lukien oppaat ja harjoitukset, ovat saatavilla sen verkkosivustolla (satamielo.samk.fi); työkalupakki työpaikan mielenterveyden käsittelyn tueksi on näin ollen saatavilla myös hankkeen päätyttyä.

RELAR

RELAR-hanke alkoi lokakuussa 2020. Tavoite oli tutkia lisätyn todellisuuden (augmented reality) hyödynnettävyyttä merenkulun opetuksessa. Hankkeen toteuttamiseen osallistui useita eurooppalaisia yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja ammatillisia oppilaitoksia. Train-the-Trainer- ja Multiplier-tapaamiset vauhdittivat hankkeeseen osallistuneiden tahojen keskinäistä tiedon jakamista ja kehitystyöstä tiedottamista hankkeen sidosryhmille. Hankkeen tuotoksena kehitettiin kolme merenkulkualan opetustuotetta, joissa kussakin hyödynnettiin lisättyä todellisuutta eri tavoin. Testaus ja tulosten analyysi näyttivät suuntaa lisätyn todellisuuden hyödyntämiselle opetuksessa. Hanke päättyi lokakuussa 2023.

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Lue myös