MUSTBE-yhteistyö tuottaa toukokuuhun 2026 mennessä hulevesiratkaisuja puhtaamman Itämeren tueksi

7.12.2023Uutiset

SAMK ja Merilogistiikan tutkimuskeskus on mukana MUSTBE-hankkeessa, jossa kehitetään digitaalisia ja teknisiä ratkaisuja hulevesisuunnitteluun sekä parannetaan hulevesien käsittelyä ravinteiden (typpi, fosfori) ja vaarallisten aineiden, kuten lyijyn ja kuparin, osalta. Projektin päätavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön hulevesien käsittelyratkaisuja, jotka ehkäisevät ei-toivottujen aineiden pääsemistä Itämereen, edistävät hulevesien uudelleenkäyttöä sekä vähentävät veden määrää. Tämä saavutetaan älykkäillä luontopohjaisilla ratkaisuilla (nature-based solutions eli NBS).

The MUSTBE project will implement multifunctional stormwater solutions in the central Baltic Sea region.
The MUSTBE project will implement multifunctional stormwater solutions in the central Baltic Sea region.

Ilmastonmuutos, kaupunkialueiden tiivistyminen ja vanheneva infrastruktuuri vaikuttavat yhdessä heikkenevästi hulevesien laatuun sekä lisäävät tulvariskiä. Itämeren saastumisen ehkäisemiseksi on keskitytty lähinnä teollisuuden ja maatalouden jätevesiin, eikä hulevesiin ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Nykyiset hulevesien käsittelyratkaisut eivät ole yleisesti käytössä, niitä on vain vähän ja niiden tehokkuutta ei ole kattavasti tutkittu. Lisäksi ne yleensä keskittyvät vain yhteen näkökohtaan. Tämä yksiulotteinen lähestymistapa estää olennaisesti hulevesien käsittelyratkaisujen laajempaa soveltamista.

MUSTBE-projektissa Itämereä ympäröivät maat pyrkivät korjaamaan näitä aukkoja samanaikaisesti pilotoimalla erilaisia lähestymistapoja sekä lisäämällä ymmärrystä niin teemaan kuin ratkaisujen sovellettavuuteen liittyen. Projektin luontopohjaiset ratkaisut tulevat ottamaan huomioon veden määrän ja laadun lisäksi julkisen tilan rajoitukset, liikenteen muodostamat rajoittavat tekijät kuten kadut, rakennuttajien intressit, ja jo olemassa olevat ja hyvin toimivat luonnon tarjoamat vaihtoehdot kuten luonnolliset purot.

Yhteinen haaste, yhteinen intressi

Itämeren saastuminen on yhteinen ongelma, jota ei voida ratkaista yksin. Projektissa on mukana 4 maata ja yhteensä 7 pilottikohdetta Tallinnassa, Viimsissä, Söderhamnissa, Riikassa ja Porissa. Projektikumppaneilla on erilaista ja laaja-alaista tietoa hulevesien hallinnasta ja -suunnittelusta sekä NBS:stä. Viimsillä ja Riikalla on kokemusta kaukokartoituksesta, Tallinnassa on testattu useita kaupunkivirtojen jälkiasennuksen vaihtoehtoja, Söderhamnilla on kokemusta putkistojen hulevesijärjestelmien korvaamisesta NBS:llä ja Pori on asiantuntija kaupunkitilan tulvakestävästä suunnittelusta jääolosuhteissa. Yliopistoista mukana ovat RTU (Riikan tekninen yliopisto), TalTech (Tallinnan tekninen yliopisto) ja SAMK. RTU:lla on kokemusta NBS-systeemeistä, SAMKilla teknologisista ratkaisuista ravinteiden ja vaarallisten aineiden pääsyn estämisestä Itämereen ja TalTech tukee pilottien digitaalisaatiota.

Projektin pilotit keskittyvät haasteen eri puoliin, jotta tulokset olisivat kattavia ja laajasti sovellettavia. Viimsissä painopiste on hulevesien uudelleen käytössä ja ylimääräisten virtaamien käsittelyssä siten, että veden laatu ei kärsi. Tallinnassa ja Söderhamnissa keskitytään NBS:n jälkiasennukseen kaupunkien hulevesivirtoihin, jotta ehkäistään voimakkaaseen kiinteistökehitykseen liittyviä veden laadun heikkenemisriskejä. Riika ja Pori kehittävät ratkaisuja kiireellisten katualueiden valumien käsittelyyn ja parantamiseen alueilla, joilla on korkea vaarallisten aineiden pitoisuus. Pilottien hulevesisuunnittelu ottaa näin ollen huomioon monta erilaista näkökohtaa kuten ilmastonmuutoksen, veden laadun, ulosvirtauksen säätämisen, liikenteen, julkiset viheralueet, tulvaturvallisuuden, sosiaaliset vaikutukset ja taloudellisen kannattavuuden.

Moniulotteisia ratkaisuja

Projekti koostuu kokonaisuudessaan kohteiden analyysistä ja suunnittelusta, uusien ratkaisujen käyttöönotosta sekä pilottikohteiden monitoroinnista. Projektin lopputuloksena on tehokas ja älykäs NBS-systeemi kaupunkien hulevesien parempaan hallintaan, joka on sovellettavissa ja käytettävissä mihin tahansa urbaaniin valuma-alueeseen. Sen lisäksi, että ratkaisut edesauttavat Itämeren hyvinvointia, ratkaisulla haetaan myös viihtyisyyttä ja kestävämpää kaupunkiympäristöä.

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Lue myös