UUPO

UUPO – Merilogistiikan uudet polttoaineet vihreä siirtymän ja sinisen kasvun vauhdittajina -hankkeessa kartoitetaan ja lisätään satakuntalaisten merilogistiikan pk-yritysten osaamista uusien polttoaineiden saralla. Hankkeessa tutkitaan uusien polttoaineiden kestävää käyttöä käyttäen esimerkkitapauksina laivanrakennuksen ja satamien toimintaympäristöä. Lopputuloksena laaditaan tietopaketti merilogistiikan uusista polttoaineista.

Kesto

1.11.2022 – 30.4.2024

Kokonaisbudjetti

99 518 €

Satakuntaliitto, AKKE

79 613 €

SAMK

19 905 €

Satakuntaliitto. Regional Council of Satakunta logo.

Logistiikka tuottaa kasvihuonekaasuja, kuten CO2-päästöjä. EU:n politiikan mukaisesti ilmastonmuutoksen torjumiseksi kaikkien toimijoiden, kuten yritysten, tulee vähentää päästöjä ja suunnata toiminta vihreän siirtymään. Satakunnan, erityisesti merilogistiikan, keskeisiä pk-yritystoimijoita ovat niin laivarakennusteollisuus kuin satama-alueet sidosryhmineen. Yhtenä tehokkaana keinona vihreässä siirtymässä ja sinisen talouden edistämisessä Satakunnassa ovat uudet polttoaineet, kuten vety, ammonium/ammoniakki, biokaasu ja biodiesel. Satakunnan pk-yrityksillä on akuutti tarve osaamisen lisäämiseksi ja toimijaverkoston yhteistyön käynnistämiseen uusien polttoaineiden kokonaisuudessa.

UUPO-hankkeessa kartoitetaan ja lisätään satakuntalaisten pk-sektorin yritysten osaamista uusissa polttoaineissa. UUPOssa tutkitaan uusien polttoaineiden kestävää käyttöä käyttäen esimerkkitapauksina laivanrakennus- ja satamien toimintaympäristöä. UUPO:ssa kootaan kaikille avoin nettipohjainen tietopaketti, jonka näkökulmana on satakuntalaisten pk-yrityksien tarpeet ja mahdollisuudet. UUPO-hanke vauhdittaa Satakunnan yritysten vihreää siirtymää ja sinistä taloutta tiedon lisäämisellä ja verkostoimalla maakunnan toimijat, siten että maakunnan erityispiirteet huomioidaan uusien polttoaineiden teemassa.

Yhteystiedot

Wili Helenius
wili.helenius@samk.fi
050 307 8705

Projektin tavoitteet

  • Tietopaketin laatiminen uusista polttoaineista Satakunnan merilogistiikan toimijoiden käyttöön.
  • Uusien polttoaineiden käyttöönoton vahvistaminen satakuntalaisen merilogistiikan toimijakentässä.
  • Satakunnan merilogistiikan vihreän siirtymän edistäminen.

Käytännön toimet

  • Kartoitetaan osaaminen sekä tunnistetaan ja suunnitellaan toimenpiteet Satakunnan meriklusterissa osaamisen lisäämiseksi merilogistiikan uusissa polttoaineissa.
  • Tutkitaan uusien polttoaineiden kestävää käyttöä käyttäen esimerkkitapauksina laivanrakennus- ja satamien toimintaympäristöä Satakunnassa.

Saavutettavat tulokset

  • UUPO-hankkeessa laaditaan nettipohjainen tietopaketti, jonka näkökulmana on satakuntalaisten merilogistiikan pk-yritysten tarpeet ja mahdollisuudet uusien polttoaineiden käyttöönottamiseksi.
  • Hanke edistää Satakunnan merilogistiikan yritysten vihreää siirtymää ja sinistä taloutta, maakunnan erityispiirteet huomioiden.
SAMK logo.
Satakuntaliitto. Regional Council of Satakunta logo.